Missie Kleine Kamp & Grote Kamp

Wij, als organisatie van het Kleine en Grote Kamp vanuit de 3 gemeentes (CGK Utrecht, NGK Breukelen en NGK Nieuwegein), willen een bijdrage leveren aan de geloofsontwikkeling van jongeren tussen 9 en 16 jaar. Dit willen we doen door middel van een zomerkamp met een afwisselend programma: enerzijds verdieping in een Bijbels thema' s en anderzijds bezig zijn met Sport & Spel activiteiten.

Binnen onze organisatie vinden wij het volgende belangrijk:

Geloofsontwikkeling

Tijdens het Kleine en Grote Kamp staat God centraal. We bidden, zingen en lezen uit de Bijbel.

Iedere dag overdenken we een onderwerp dat aansluit op het Bijbels thema. Het onderwerp wordt ingeleid door een van de kampleiders. Vervolgens gaan we in groepjes uiteen om dieper op het thema in te gaan, door een gesprek of een creatieve verwerking.

Ontspanning

De hele kampweek zijn er verschillende Sport & Spel activiteiten die elkaar verbinden door een algemeen thema. Ieder jaar staat een nieuw thema centraal, dit thema wordt aan het einde van de week afgesloten met een spetterend eindfeest.

Op het Kleine Kamp vindt het grootste gedeelte van het programma in en rond het kampterrein plaats. Bij het Grote Kamp vinden activiteiten regelmatig buiten het kampterrein plaats; op de hei, in het bos en in een stadje in de omgeving.

Verbondenheid

We vinden het belangrijk dat de kinderen/jongeren elkaar tijdens de week beter leren kennen. Door het combineren van Bijbels thema en Sport & Spel activiteiten hopen we dat de kinderen/jongeren zich met elkaar verbonden voelen en er mooie vriendschappen ontstaan.

Als kamp streven wij naar een week waarin kinderen zich veilig voelen. We streven naar een geborgen sfeer waarin elk kind/elke jongere zich kan ontwikkelen, de wereld kan ontdekken en zichzelf kan en durft te zijn. Als kampleiding vinden we een respectvolle en integere manier van omgang tussen kinderen onderling en de leiding dan ook onmisbaar. Deze betrouwbare, waarderende en eerlijke houding zullen wij altijd nastreven en aanmoedigen.

Om dit verder te kunnen waarborgen zijn er verschillende kampregels met bovenstaande als uitgangspunt. Bovendien wordt, als vanzelfsprekend, ongewenst/grensoverschrijdend gedrag vanuit alle partijen (waaronder ook pesten, verkeerd taalgebruik, discriminatie) niet getolereerd.

Deelname is geheel voor eigen risico. De leiding/organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, schade aan kleding en andere voorwerpen of schade toegebracht aan derden door de betrokken deelnemers van de zomerkampen.

Efeziers 3: 14-21

14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.